شماره حساب بانکی ملی   


شماره حساب : 0100966212000


شماره کارت : 7666 0386 9975 6037


شماره شبا :  IR410170000000100966212000

به نام شاپور خاک بیز