شماره حساب بانک ملی   


شماره حساب : 0100966212000


شماره کارت : 8884 5695 9917 6037


شماره شبا :  IR410170000000100966212000

به نام شاپور خاک بیز


 

 شماره حساب بانک ملت  (فروشگاه)

 

شماره حساب : 1755324803

 

شماره کارت : 6438 3358 3379 6104

 

شماره شبا :  IR720120010000001755324803

به نام شاپور خاکبیز